Algemene voorwaarden

Boekings reisvoorwaarden
De reizen in dit programma worden onder de merknaam ColorCamp B.V, onderdeel van ColorCamp Beheer B.V. uitgevoerd. De verkoop in Nederland geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van ColorCamp B.V, Schepenveld 21-05, 3891ZK  Zeewolde. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amersfoort onder nummer 52099326 hierna te noemen verhuurder

Op ons aanbod zijn de Boekingsvoorwaarden Colorcamp en ANVR Reis- en Boekingsvoorwaarden van toepassing.

ColorCamp is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie.

ColorCamp is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR- garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

ColorCamp is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: – (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; – de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
ColorCamp boekingsvoorwaarden
Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en vergissingen. Op onze website www.colorcamp.nl vindt u gedurende het jaar de meeste actuele informatie.

Reservering
Met een schriftelijke ( e-mail- per post), telefonische of online boeking sluit u (hierna te noemen, huurder) een verplichtend contract met verhuurder af voor het huren van een vakantieaccommodatie. Als u een accommodatie via internet, per e-mail of telefoon boekt, geldt er géén bedenktijd. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger langs elektronische weg zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 24 uur een bevestiging met factuur. Bij boeking via internet richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat.

Huurder
Huurder is o.a verplicht:
1. de boekingsbevestiging op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 24 uur te berichten aan verhuurder.
2. de accommodatie zorgvuldig, op een wijze die overeenkomt met de bestemming van de accommodatie, te gebruiken
3. de instructies van verhuurder en campingmedewerker op te volgen;.
4. daarnaast verplichten alle huurders zich onvoorwaardelijk, te conformeren aan de lokaal geldende regelementen van de camping waar de accommodaties zijn ondergebracht. Bij niet naleving van deze regelementen kunnen de gezaghebbende(n) besluiten de huurder van hun eigendom (camping) te ontzetten, het geen geheel buiten rekening en risico van verhuurder zal geschieden, en vervalt hiermede enige vorm van restitutie der kosten aan huurder.

Bedenktijd
Als u een accommodatie via internet, per e-mail of telefoon boekt, geldt er géén bedenktijd. Na ontvangst van de reserveringsbevestiging welke u per e-mail ontvangt is de overeenkomst definitief.

Reissom
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de actuele prijzen. Heffingen en lokale toeristenbelasting is niet inbegrepen.

Betaling
1.Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van € 250,-  van de totale reissom te worden voldaan plus eventuele premie van de annulering/reissverzekering, uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk acht weken voor de aankomstdatum  van het eerste geboekte verblijf worden voldaan. Bij reservering binnen acht weken voor vertrek dient het gehele bedrag direct na ontvangst van de bevestiging te worden voldaan.
3.Bij niet tijdige en/of uitblijven van de betaling heeft de verhuurder het recht om de reservering te annuleren, waarbij de aanmelder aansprakelijk blijft voor de annuleringskosten.
4.Bij vertraagde  aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt er geen restitutie plaats.

Wijziging
1.Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder een wijziging daarvan verzoeken. Tot 14 dagen voor de aankomstdatum van het betreffende verblijf kan de reiziger éénmalig een wijziging doorgeven, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Voor een tweede of volgende wijziging wordt € 25,- per wijziging in rekening gebracht.
2. Wijzigen tijdens het verblijf ter plaatse is alleen mogelijk op aanvraag via de campingmedewerkers van ColorCamp . Prijzen en wijzigingskosten hiervoor op aanvraag bij de campingmedewerkers. Deze prijzen wijken af van de prijzen op deze website. Wijzigingen tijdens de vakantie geven geen recht op restitutie.

Annulering
Een annulering zal kosten met zich mee brengen, deze annuleringskosten zullen per tijdstip van de annulering verschillen.

1. huurder dient schriftelijk of per email te annuleren en zal door verhuurder per e-mail worden bevestigd. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder naast de standaard verschuldigde annuleringskosten á € 40,- plus de reserveringskosten en eventuele premie en poliskosten van de afgesloten annuleringsverzekering de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag:  30% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 60%van de reissom;
– bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de aankomstdag: 90% van de reissom;
– bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van aankomst of later: 100% van de reissom;

Annuleringsverzekering
Bij onze boeking is standaard géén annuleringsverzekering opgenomen. Het is aanbevelenswaardig een annuleringsverzekering af te sluiten. Een reiskosten verzekering voor ziektekosten is ook voor een vakantie in Europa verstandig. U kunt op onze website of via de klantenservice een reis,-annuleringsverzekering van de Europeesce afsluiten. Als u via ColorCamp  een reis- en/of annuleringsverzekering afsluit, dan zijn de algemene voorwaarden van de Europeesche Verzekeringen van toepassing.

Reispapieren/toegang
1. De verhuurder stuurt de benodigde reispapieren na volledige betaling van de reissom uiterlijk 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte per e-mail toe, tenzij dit redelijkerwijs niet van de verhuurder kan worden gevergd.
2. Indien de huurder uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reispapieren ontvangen heeft, dient uzelf contact op te nemen met de klantenservice.
3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 14 dagen voor de dag van aankomst ontvangt u na volledige betaling de reispapieren per email
4. Toegang tot de accommodatie uitsluitend mogelijk op vertoon van onze toegangsvoucher.

In en uitcheck
1.Deze is per camping/ accommodatie verschillend, algemeen is van toepassing; op de aankomstdag vanaf 15:00 tot 20.00 uur en op de vertrekdag uitcheck tussen 7:00 en  10:00 uur.
2.Exacte aankomsttijden voor uw accommodatie staan op uw toegangsvoucher vermeld en dient strikt te worden aangehouden.
3.Wanneer de camping het toe laat en u onaangekondigd aankomt tussen 22:00 en 07:00 berekenen wij een nacht toeslag van € 50,- te voldoen á contant op de camping bij onze medewerker

Voorkeuren
Als u met twee of meer gezinnen op vakantie gaat, wilt u wellicht graag naast elkaar staan. Of u wilt het liefst een schaduwrijke plaats, of dicht bij het zwembad. Een voorkeur dient u op te geven bij reservering. Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw verzoek in te willigen. Wij kunnen echter niet garanderen dat aan uw voorkeur ook daadwerkelijk voldaan kan worden. Vroeg boeken of het feit dat u al jaren klant bent  geeft geen garantie dat de voorkeur ingewilligd kan worden. Indien een door u opgegeven voorkeur niet mogelijk is, om welke reden dan ook, wordt u hierover niet vooraf geïnformeerd.

Borg
1.Per boeking is borg contant  van toepassing a  € 50,- voor bungalowtent en € 200,- voor stacaravan
2. Bij een correcte overdracht aan het einde van de huurperiode, wordt de betaalde borg contant of per bank aan huurder terugbetaald, per bank eenmaal per week op Vrijdag overgemaakt.
3.Indien de overdracht ernstige twijfel laat over de juistheid en goede staat van de inventaris, mag de verhuurder besluiten binnen 14 dagen na einde van de huurperiode de waarborgsom terug te storten onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten. Indien noodzakelijk wordt er op aanvraag een eindafrekening opgemaakt ter specificatie van deze extra kosten.

Eindschoonmaak
1.Verhuurder brengt per boekingsperiode €40,- per bungalowtent, € 65,- per stacaravan in rekening voor een eindschoonmaak. Deze zijn nimmer verkenbaar met door huurder zelfstandig uitgevoerde schoonmaakwerkzaamheden. Afwassen is niet inbegrepen in de eindschoonmaak.
2.Aan het einde van de huurperiode dient de accommodaties van binnen netjes te worden overgedragen. Indien achtergebleven vaat achterblijft, zal er € 25,- van de borg worden verrekend en/of apart worden doorberekend.

Diefstal-Schade – Verlies
Bij diefstal, inbeslagname of  beschadiging van een accommodatie, inventaris en/of toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade en daarmee verband houdende kosten. Indien huurder om motiverende redenen géén gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten, goederen of diensten, geeft dat geen recht tot gehele of gedeeltelijke restitutie der huursom.

Persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. De verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens die bij ons bekend zijn gemaakt, gebeurt volgens de wettelijke bepalingen. De gegevens worden niet aan derden, anders dan de betreffende faciliteitaanbieders (campings), verstrekt of vrijgegeven. Wij gebruiken deze gegevens verder uitsluitend voor onze administratie en eigen marketingdoeleinden.

Klachten
Voor klachten tijdens de vakantie, die niet ter plaatse (door de campingmedewerkers) kunnen worden opgelost, dient de huurder het kantoor van ColorCamp hiervan telefonisch/ per e-mail op de hoogte te stellen. Op deze manier is ColorCamp alsnog in de gelegenheid de klacht op te lossen c.q. een alternatieve accommodatie te verzorgen. Indien achteraf blijkt dat de reiziger ter plaatse geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid en geen door de campingmedewerker ondertekende klachtenrapportage heeft ingevuld, verliest hij het recht op restitutie.

1. De huurder verliest bij een vroegtijdige terugreis tevens het recht op restitutie, indien hierover vooraf geen overleg is gepleegd met en akkoord is gegeven door het kantoor van colorCamp in Nederland.
2. Als een klacht niet wordt opgelost, dient deze uiterlijk binnen 1 maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij ColorCamp in Nederland. Na deze termijn vervalt het recht op restitutie.

Vergissingen
Kennelijke fouten en vergissingen op onze internet sites binden ons niet. Wij behouden het recht voor deze middels errata te wijzigen.

Algemeen
Indien verhuurder het gehuurde aan huurder niet meer en/of tijdens verblijf kan aanbieden door bijv. overmacht, ernstige schade, diefstal, natuurgeweld, overstroming etc., behoud verhuurder het recht om een alternatiefe accommodatie van gelijke aard aan huurder aan te bieden. Indien huurder zich hiermede niet kan conformeren, kan huurder eventuele extra kosten niet aan verhuurder door berekenen en vervallen hiermede tevens alle rechten. Huurder heeft in het geval van het ontbinden van de huurovereenkomst door genoemde omstandigheid geen recht op volledige/gedeeltelijk terugbetaling van de (aan)betaalde huursom. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Post Discussion

0 thoughts on “Algemene voorwaarden

Add a comment